Archívum 2019

Előadások 2019-től

2024. május 16.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 9.
Védikusság és nem-védikusság a śaivizmusban • A Brahmā- és a brāhmana-gyilkosokról • A kāpālikák (somasiddhānták) irodalmi forrásokban (Mālatīmādhava, Prabodhacandrodaya) • A kālamukhák • Néhány megjegyzés az aghorikról

2024. május 2.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 8.
A pāśupata (pāñcārthika) örökség: folytatódás és eltérések • Lākulák • Kālamukhák • Mahāvraták • Kāpālikák • Az atimārga és a mantramārga (āgamikus śaivizmus) közötti átmenet vallási formái I.

2024. április 4.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 7.
A pāśupaták kozmológiai és metafizikai tanításai (Kauṇḍinya, Haradatta és Bhāsarvajña alapján) • Vallási-spirituális gyakorlataik és a különböző életszakaszok (Kauṇḍinya kommentárja alapján)

2024. március 7.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 6.
A pāśupata hagyomány szövegforrásai • Az eredet problémája: Śrīkantha és Lakulīśa • Az ötösség értelméről • Történeti kibontakozás • A pāśupata tradíció főbb tanításai és praxisa

2024. február 1.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 5.
A śaivizmus történeti eredetei • vrātyák • Atharvaveda (śaunakīya) 15. (Vrātyakhāṇḍa) • Rudra • A pāśupaták a purāṇákban • A hurok és a kötél szimbolikája

2024. január 4.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 4.
Devóció és śaivizmus • A śaivizmus eredetének történelmi problémái • Az indus-völgyi pecsétnyomó • Vratyák • A kuṣāṇi érme • Pāśupaták

2023. december 7.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 3.
Mitológiai tudás és teológiai tudás • Ikonológia, devóció, megvalósítás és bölcsesség a śaiva purāṇákban
Pauranika Jegyzet X.

2023. november 2.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 2.
Hindú szentirat-típusok és a śaivizmus • Śiva a mitikus eposzokban és a purāṇákban • A purāṇikus śaivák teológiai nézetei

2023. október 5.
ŚIVA KÖVETÉSE ÉS KÖVETŐI 1.
Az előadássorozat céljai és módszertana • Śaiva irányzatok (rövid, előzetes áttekintés) • A purāṇák śaivizmusa és a paurāṇika śaivák Istenképe (a Kūrma-, a Śiva- és a Liṅga-purāṇa alapján)

 

2023. június 21.
Öt előadás a metafizikai szolipszizmus kapcsán - Összefoglalás

2023. május 24.
Öt előadás a metafizikai szolipszizmus kapcsán V.

2023. április 26.
Öt előadás a metafizikai szolipszizmus kapcsán IV.

2023. március 22.
Öt előadás a metafizikai szolipszizmus kapcsán III.

2023. február 23.
Öt előadás a metafizikai szolipszizmus kapcsán II.

2023. január 26.
Öt előadás a metafizikai szolipszizmus kapcsán I.

 

2022. december 15.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XXV.
A sorozat záróelőadása: Hamvas Béla és a kereszténység (elmaradt részek) • Az előadássorozat és komparatív teológia forrásai

2022. november 17.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XXIV.
Hamvas Béla és a kereszténység

2022. október 20.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XXIII.
Istentan és teremtéstan • Isten önmagaságáról és a Teremtésről, avagy arról, hogy „önmagából is kiszáll mindeneknek gondját viselni”, nem tűrve, hogy „terméketlenül önmagában maradjon” (Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész) • Az istentan és a teremtéstan között fennálló problematikáról, s azok hibás szemléleti megoldásairól • Siva felfogásai Indiában • Szent Anzelm és Eriugena ipszeitása

2022. szeptember 22.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XXII.
Tovább élő egykori eretnekségek: monarchianizmus, adopcianizmus, doketizmus, arianizmus, szabellianizmus • Az egyházi tanítóhivatalról és a dogmák bölcsességéről • A dogmatizmus és az intézményesség hátrányai

 

2022. június 2.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XXI.
Gnoszticizmus és gnószisz • A keresztény gnószisz mibenlétéről és állítólagos felszámolásáról vagy eltűnéséről Gnószisz – misztika – teológia • Beavatottság, ezoterikus kereszténység, közvetlenség, nemkettősség, tisztaságfelettiség, feltételektől szabadító gnószisz

2022. május 19.
Keresztes Szent János: Istenismeret és Istenszerelem
Könyvbemutató a kötet újrakiadásának kapcsán. Vendég: Laki Zoltán, a Sursum Kiadó vezetője

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XX.
Egy könyvbemutató – Keresztes Szent Jánosnak tulajdonított értekezés (Istenismeret és Istenszerelem) második magyar kiadása – apropóján (Horváth Róbert):
A misztika beavatási jellege, magasrendűsége Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitésznél (5–6. század) • A teológiával és a dogmatikával egybevágó misztika (a misztikus teológia hagyományáról Ál-Areopagita Dénestől a barokk misztikáig) • A negatív és a pozitív teológia (az apofatikus és a katafatikus teológia) mibenlétéről • Keresztes Szent János „nyílegyenes”, közvetlen teológiája: a kétféle szemlélődés elmélete; misztikus szerelem és hit fogalma; a felfelé vezető, erényes cselekedeteken túli egyesülés útja; az Istennel való egység törekvésének vallási előírásokat betartó volta • Keresztes Szent János feltétlenség felé vezető ösvénye • Az areopagitészi „egyszerűség” fontosságáról

2022. május 5.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XIX.
Közös tantrikus és keresztény sajátosságok az evangeliumok alapján: magányos-szerzetesi aszkézis versus társadalmi-családi lét • Házassági-nemi ideák • Bor • Ördögűzés • Gyógyítás • Tisztaság és kasztok feletti irányulás

2022. április 21.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XVIII.
Isten országának (királyságának) bibliai szöveghelyei és jelentései • A hindú lóka és déva, a buddhista dákiní és buddhaksétra ezoterikus jelentésrétegei • Keresztény üdvözülés és keleti megszabadulás • A szeretet krisztusi és emberi nézőpontból • Összehasonlítás: a karuná indiai fogalma

2022. április 7.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XVII.
Az angyalok bukásáról • Isten országának ideája • A szeretet krisztusi nézőpontból • Az ősbűnről, a bűnökről és gyónásról keleti párhuzamokkal és különbségekkel

2022. március 24.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XVI.
Angyalok a Biblia előtt és a Bibliában • Angyali karok és az angyal • Az angyal filozófiai értelmezései • Az angelológia spirituális jelentőségéről • Komparatív jelentőség: angyalok és Dévák

2022. január 20.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XV.
A modern vallásfilozófiáról • Néhány vallásfilozófiai alapfogalom: nemkettősség, közvetlenség, tisztaság, gnózis, beavatás, ezotéria • Két vezető indológus a kettősség–nemkettősség, tisztaság–nem tisztaság ellentétpárok kapcsán (Alexis Sanderson, Raffaele Torella) • A keresztény bhédábhéda (különbözőség és nem különbözőség)

2022. január 20.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XIV.
Tisztaság és nemtisztaság zsidó, keresztény és ind-hindú összefüggésben • Keresztény beavatás, közvetlenség, ezotéria • Az evangéliumi „én vagyok” mondatok és a szeretet iniciatikus jelentősége • Erkölcsi kategóriákon túl

2022. január 6.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XIII.
Az iniciatikus kereszténység eszméje (ezoterizmus, nemkettősség) • Michel Vâlsan és mások elgondolásairól  a keresztény beavatás kapcsán • Keresztelő Szent János és Jézus Krisztus viszonya (az ind atimárga és mantramárga relációjában) • A keresztény beavatás „eltűnéséről”

2021. december 16.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XII.
Történeti kapcsolathiány, strukturális és vallásfenomenológiai összehasonlítás • A saivizmus történetének rövid áttekintése • Keresztelő Szent János tanításai a szinoptikus Evangeliumok exegézise nyomán • Keresztelő János és az atimárga • Jézus Krisztus és a mantramárga (Néhány hasonlóság)

2021. december 2.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus XI.
A tradicionalizmus (metafizikai tradicionalitás, perennializmus, integrális Hagyomány stb.) vélt ökumenikus és internacionális jellegéről • A tradicionalizmus régi formái • Tradicionális iskola és összehasonló teológia • Hasonlóságok és különbségek a kereszténység és a „hindú tantrizmus” között • Nem-kettős tanítások és jelenségek az Evangeliumokban

2021. október 26.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus X.
A komparatív teológia céljai és módszertana • A teremtetlen isteni energiákra vonatkozó ortodox tanítás és az indiai sakti-felfogások • Hasonlóságok és különbségek az evangéliumok és a „hindú tantrizmus” között (Első megközelítés) YOUTUBE

2021. október 12.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus IX.
Beléphetünk-e a Szentháromság benső valóságába? (Ha nem, miért, ha igen, miként?) • Az egyéni lélek és az egyetlen Szentlélek • Az energeiák ortodox tana • Miért eretnekség a monarchianizmus, a patripasszionizmus, a modalista monarchianizmus és a szubordinacionalizmus? • Isten ipseitásának kulcsszerepe a Szentháromságtanban (Az önközlés, az önkiüresítés, az önmagát-odaadás, a relacionalizmus és az interperszonalitás túlhajtott elvének kritikája)

2021. szeptember 28.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus VIII.
Háromság a tradíciókban (püthagoreizmus-neoplatonizmus, taoizmus, buddhizmus, trika) • A Szentháromság filozófiai nézőpontból (Nyikolaj Losszkij) • A Szentháromság teológiai nézőpontból (Vladimir Lossky) • A Filioque-vita jelentésrétegei és értelme • A Szentháromság mint nagy misztérium (szolipszisztikus nézőpontból)

 

2020. november 3.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus VII.
Felemelkedő és alászálló krisztológia • Avatárák és mahávatárák • Visnu tíz nagy-avatárája • Az avatárák és a Mi Urunk, Jézus Krisztus problémája • A személy (proszópon/persona) mint Isten-fogalom és szekularizálódása

2020. szeptember 22.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus VI.
Az eddigi öt előadás áttekintése eddigi öt előadás áttekintése

 

2020. február 25.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus V.
Visszatekintés a mariológiára • Anyatudatosság és fiútudatosság a tibeti buddhizmusban és a bönben • Prakriti és purusa • Purusa és Jézus Krisztus • Adam Kadmón és Krisztus mint Egyetemes Ember

 

2020. január 28.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus IV.
A mariológia alapvető dogmatikai tézisei: istenszülő, mindenkor szűz, szeplőtelen, mennybe emelt • Egy szúfí rend, a maryamiyya principiális Szent Szűz-felfogásai • Mária és prakriti • A prakriti eltérő ind-hindú megközelítései • A kumárik kultusza és Szűz Mária

 

2019. november 28.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus III.
A római katolikus szentháromságtan történetének rövid áttekintése • Nem-valós hindú analógiák: megismerő, megismert, megismerés; szerető, szeretett, szeretés; Brahmá, Visnu, Siva; Apara-, Parápará- és Pará-sakti • Monarchianista (modalista) és szubordinacionista jellegzetességek • A trinitológia alapproblémája: önmagaság és önközlés; önmagára irányultság és önmagától eloldottság; önbirtoklás és önodaadás • A szaccsidánanda és a sakti-traja katolikus szemmel

 

2019. október 24.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus II.
Szentháromságtani összefüggések a római katolicizmus és a hindú hagyományok között • Trimúrti • „A hindú panteon” nemléte, a metafizikai koncepciók utólagossága • Sakti és Szentlélek • A három sakti (a maga történelmi kibontakozásának kontextusával)

 

2019. szeptember 26.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus I.
A teológia fogalma • Az összehasonlító teológia jelentősége (különbözősége más komparatív diszciplínáktól, többfélesége és módszertana) • A teológia fogalmának kiterjeszthetősége • Monoteizmus és politeizmus problémája • A nonteisztikus bölcseletek integrálhatósága • Egy bevezető jellegű példa a hinduizmus és római katolicizmus benső összefüggéseire és külső különbözőségére: szaccsidánanda

 

 

2019. június 13.

Srí Ramana Maharsi tanításai  VIII.

A tanítás további sajátosságai és különleges karakterisztikumai

Siva két oldala: oltalmazás és szigorúság • A teizmus elvetése • Transzgresszív, nem-védikus elemek • A nagy bölcs (mahá-risi) • Csend • Tekintet általi beavatás • Az „ön-gyilkosság”

 

2019. május 16.

Srí Ramana Maharsi tanításai VII.

Guénon, Osborne és a Maharsi

Srí Ramana megvalósítási módszerei (összegzés) • Kiemelkedő tanítványok (Rámia, Ganapati Muni, Muruganár, Szádhu Óm és mások) • René Guénon véleményei a Maharsiról • Arthur Osborne (1906–1970)

 

2019. március 21.

Srí Ramana Maharsi tanításai VI.

Az önkutatás (átmavicsára) módszere és Szádhu Óm

Kiegészítések a Maharsi megvalósítással kapcsolatos, korábban tárgyalt tanításaihoz • Az átmavicsára mint legfontosabb módszer (ami minden más metódus célja a Bhagaván szerint) • Srí Szádhu Óm (1922–1985) • Az átmavicsára részletes ismertetése

 

2019. február 21.

Srí Ramana Maharsi tanításai V.

A tudatosság három állapotára (ébrenlét, álom, mélyalvás) vonatkozó tanítások (avaszthá-traja)

Az éber, az álmodó és a mélyalvási létállapot tradicionális leírásai • Az önvaló négy negyedének (csaturátmapáda) tana az Upanisadokban • A három létállapottól való mentesség elve és a három létállapot „közös nevezője” • A negyedik (turíja), melyet olykor a negyediken túlinak (turíjátitá) neveznek • Az ébrenlét és az álom (dzságrat-szvapna), az ébrenlét és a mélyalvás (dzságrat-szusupti) összekapcsolásának értelme Bhagavánnál (más indiai forrásokkal összevetve)

 

2019. január 24.

Srí Ramana Maharsi tanításai IV.

A megvalósítás (tapasz, szádhana, bhávana) módszereire és a megszabadulásra (móksa, mukti) vonatkozó tanítások
Az előző három előadás és a megvalósítás • Bhagaván és jóga (Vicsára szangraham) • Bhagaván és a tradicionális utak (Upadésa száram) • A megvalósításra és a megszabadulásra vonatkozó „végső” tanítások