Archívum

Szmorad Csaba eddigi előadásai

 

2016. október 20. - 500. Last Exit előadás

A 'Koherencia' és a 'Közvetlenség' jelentősége a Szellemi Út kezdetén

 

2014. június 12.

Előkészítés, előbeavatás, beavatás
Az archaikus ember mint cél – Az idő és az ’idők’ – A Szellemi Realizáció szükségessége és ’szükségtelensége'

 

2014. május 1.

Néhány megjegyzés a szexuális bipolaritás témakörében

 

2014. április 10.

Nem volt előadás

 

2014. március 20.

Individuum és Közösség

Az Individuum és a Közösség szellemi megközelítésben – Egyedüllét vagy magány – Közösség vagy antitradicionális csoportosulás – Az Egyedüllét és a Közösség hierarchikus fokozatai

 

2014. február 27.

Tradicionális és modern tudományok

 

2014. február 6.

Megjegyzések az asztrológiáról

Az asztrológia érvényének mibenléte – Az asztrológia túlértékelése – Az asztrológia alulértékelése – Az asztrológia és a realizáció előkészítése

 

2014. január 16.

Az asztrológia bolygóprincípiumai mint tudati funkciók

 

2013. december 12.

A gondolkozás hatalma, a gondolkozás uralma

 

2013. november 21.

'Interpretáció' és 'Adaptáció' a szellemi létszemlélet kialakításában és a szellemi út gyakorlati előkészítésében

 

2013. október 11.

Az Ember és a Kosmos
A ’Tökéletes Ember’ és a ’Tökéletes Kosmos’ – Az aktuális individuum mint kozmosz – A modern világ válsága: a modern ember válsága – Reguláris és irreguláris spirituális lehetőségek – A felelősségek hierarchiája

 

2013. szeptember 13.

A Metafizikai Tradicionalitás
Alapelvek és alapvető irányulások a Szellemi Út kezdetén – A legfőbb jelenkori ál- és ellen-szellemi megnyilvánulások és sajátosságok körvonalazása – Az előadássorozat tartalmi vázlata

 

 

2013. május 24.

Tengelykeresztek III.

 

2013. április 12.

Tengelykeresztek II.

 

2013. március 22.

Tengelykeresztek I.

 

2013. március 1.

Asztrológia – Bevezetés

A szupra-racionális, a racionális és az infra-racionális tudati fokozatok általában és az Asztrológia vonatkozásában

 

2013. február 22.

Materializmus és Mágikus Szolipszizmus
A naiv realizmus mint korlát, és mint szellemi lehetőség – Az ismeretelmélet helye a Szellemi Út előkészítésében – A materializmus szemléleti és funkcionális szerepe az ember elsötétítésében – Az 'anyag' modernista felfogásáról – A poszt-materialista megnyilvánulásokról – A 'Megfordulás' lehetősége és 'szükségessége'

 

2013. január 18.

Filozófia és Filozófia-felettiség
A filozófia, a filozófia-felettiség és a filozófia-alattiság funkcionális megközelítésben – A fogalmi gondolkozás értékei és korlátjai – Az Igazság megragadásának fokozatai – Filozófia és Szolipszizmus

 

2012. december 21.

Kosmologia és Metephysica
Az élet és a szellemi törekvések komplex viszonya – Az aktuális emberi és kozmikus állapot diagnózisa – A kozmikus célok és a metafizikai Cél – Modernista kozmológia és Tradicionális Kosmologia – A tradicionális Astrologia

 

2012. november 30.

Tudomány, művészet, vallás
A tudományok szerepe és jelentősége a Szellemi Úton – Ál- és ellentudományos megnyilvánulások a jelenkorban – A művészetek szerepe és jelentősége a Szellemi Úton – A művészet originális funkcióit elvétő és eláruló megnyilvánulások a jelenkorban – A vallás szerepe és jelentősége a Szellemi Úton – Vallástalan és vallásellenes megnyilvánulások a jelenkorban – Jelenkori lehetőségek

 

2012. október 26.

Előbeavatás, beavatás és a szellemi út
Az Előbeavatás jelenkori lehetőségei – A Szellemi Út ’nagy’ állomásai: Előbeavatás, Beavatás, Realizáció, Üdvözülés, Felébredés – A ’nagy’ állomások félreértése és értése a Szellemi Utat előkészítő létszemlélet kialakításakor – Az Alászállás és a Felemelkedés nem-azonossága és azonossága

 

2012. október 12.

Az ember és a kosmos
Az ember metafizikai eredete – Az ember és a Kosmos analógiája és identitása – Az Ember teljessége és reziduuma – A Kosmos teljessége és reziduuma – Emberi és Kozmikus törvények és tudományok – Modernista ember- és kozmosz-felfogás

 

(Last Exit, 2012. II. félév – Horváth Róberttel és Virág Lászlóval közösen)

 

2012. szeptember 14.

Szellemi kérdések és szellemi válaszok
Az emberi létrendet meghaladó eredetű kérdések – Ezen kérdések közvetett és közvetlen jelenléte a törekvő életében – A Szellem felébredése és felébresztése – A ’jelenlét’ kritériumai és konzekvenciái – A tévutak és az Út

 

 

2012. június 15.

Mi a metafizikai tradíció?

Mi nem a metafizikai tradíció? – A definíció nehézségei, sőt: hiábavalósága – Néhány kritérium, ami több mint kritérium – A metafizikai tradíció és a metafizikai megvalósítás

 

2012. május 25.

Megjegyzések a tudati funkciókról – 2.

 

2012. április 20.

Megjegyzések a tudati funkciókról – 1.

A tudati funkciók aszkézisének jelentősége a Szellemi Út előkészítésében – A tudati funkciók hierarchiája és ellen-hierarchiája – A ’művelésbe-vétel’ sorrendisége – A tradicionális létszemlélet jelentősége a preparáció során – A szexuális szimbolisztika szerepe a tudati funkciók életének megértésében

 

2012. március 30.

Asztrológiai jegyek és házak – 2.
A Mérleg/7.ház-tól a Halak/12.ház-ig
Asztrológiai jegyek és házak – Analógia a jegyek és a házak között – A ’kevésbé élni’, az ’inkább élni’ és a ’több, mint élet’ elveinek manifesztációja az asztrológiai jegyek és házak körében

 

2012. március 9.

Asztrológiai jegyek és házak – 1.
A Kos/1.ház-tól a Szűz/6.ház-ig
Asztrológiai jegyek és házak – Analógia a jegyek és a házak között – A ’kevésbé élni’, az ’inkább élni’ és a ’több, mint élet’ elveinek manifesztációja az asztrológiai jegyek és házak körében

 

2012. február 17.

’Solaris’
Megjegyzések Stanisław Lem regényéhez – Megjegyzések Andrej Tarkovszkij Solaris-filmjéhez – Megjegyzések Steven Soderbergh Solaris-filmjéhez – Művészet és okkultum – Művészet és Metafizikai Realizáció

 

2012. január 27.

Idő és Tér
Az Idő és a Tér a Tradicionális Kozmológia fényében – Szakrális Idő és Szakrális Tér – A deszakralizáció fokozatai – Idő és Tér a Szellemi Megvalósításban – Kitekintés bizonyos asztrológiai összefüggésekre és a ’fizikalitás’ kozmológiájára

 

(Last Exit, 2012. I. félév – Horváth Róberttel és Virág Lászlóval közösen)

 

2012. január 6.

Bevezetés
Szellemi kérdések és szellemi válaszok – Elvi orientáció és Spirituális Realizáció – A Princípiumok és ezek felébresztése a földi-emberi világhoz kötött individuum életében – A Tudás és a ’valamit-tudás’ jelentősége – A Kezdet Fénye

 

 

2011. december 2.

Megjegyzések a politikum világáról
Eredettudat és krízistudat – Tudati és társadalmi hierarchia – A célok hierarchiája – Ultrajobboldaliság és Szélsőjobboldaliság – Jelenkori lehetőségek

 

2011. november 11.

A matematika lehetőségei és korlátjai
A szám princípiuma – Tradicionális és modern arithmetika – Számok az asztrológiában – A jelenkori matematika korlátjai és lehetőségei – A valószínűség zsákutcája

 

2011. október 21.
Tradicionális és modern természettudomány
Az archaicitás és a modernitás ember-, természet- és világszemlélete – A nyugati tudomány szerepe a modernista szemlélet kialakításában és kizárólagossá tételében – A jelenkori természettudomány néhány tételének kritikája

 

(Last Exit, 2011. II. félév – Horváth Róberttel és Virág Lászlóval közösen)

 

2011. szeptember 9.
A szellemi hagyomány
Létszemléleti kérdések és létkérdések – Doktrinális hagyomány és szellemi élet – A Spirituális Tradíció egyetlensége – A tudati funkciók és a Metafizikai Realizáció

 

 

2011. június 17.

Összegzés
Kosmologia és Metaphysica – Emberi és emberfeletti élet – A tudati funkciók jelentősége a Metafizikai Tradicionalitás funkcionális megközelítésében

 

2011. június 3.

Tudományos és tudományfeletti orientáció
A ’ratio discursiva’ két arca – Archaikus tudomány – Az archaikus tudomány alászállása – A modern tudomány ismérvei – A tudományos és a tudományfeletti orientáció szerepe a Szellemi Úton

 

2011. május 6.

Méltóságok, aspectus-ok
Domicilium, Exsilium, Exaltatio, Cāsus – Planéták a sīgnum-okban – Planéták a csillagképekben – Planéták a házakban – Aspectus és Orbis: a tudati funkciók relációi és intenzitás-viszonyai

 

2011. április 15.

A toposfæra szimbolikája – II.

 

Az asztrológiai házak mibenléte – A házak princípiális alapvonásai – Házrendszercsaládok – Az állatövek hierarchiája

 

2011. március 25.

A toposfæra szimbolikája – I.
Heliocentrikus, Geocentrikus és Topocentrikus Kosmos-szemlélet – Princípiumok és térirányok – A ’vertikum’ szimbolisztikája – Főirányok: Zenīth, Nadīr és Fő-égtájak – Kvadráns- és oktánsközepek

 

2011. március 4.

Neptūnus
»Lélek és Lélek« – Végtelen nyitottság és Zavarba torkolló zártság – Felemelő művészet és Szétziláló bódulat – Zene és Disszonancia – Fermentáció és Rothadás – A Közösség lelke és a Tömeg
emocionalitása

 

2011. február 11.
Ūranus – Plūtō
»Test és Szellem – Szellem és Test« – ’Elektromos’ Intuitivitás és ’Mechanikus’ Akaratiság – Robbanásszerű felemelkedés és Megingathatatlan előremozdulás – Astrologia és Reālificātiō Metaphysica – ’Súlytalan’ attraktivitás és ’Komatikus’ ösztönösség – Közösség és Tömeg

 

2011. január 21.
Jupiter – Sāturnus
Tér és Idő – Szintézis és Analízis – Koherencia és Inherencia – Egyesítés és Koncentráció – Közösség és Individuum – Az okkult léttartományok és az ásványok – Tévutak

 

2010. november 26.
Lūna
Venus és Lūna – Sophia teljessége és az emocionalitás összessége – A vizek és a növények világa – ’A tükör és a maszk’

 

2010. november 5.
Mārs – Venus
A Szent Szellem és a Bölcsesség – A Kivitelező Akarat és a Művészet – A határok ’átszakítása’ és a határokon túli ’közvetítése’ – Az akcionális és a misztikus attitűd – A Férfi és a Nő a sexus különböző fokozatain – Mārs és Venus világa – Állatok és álmok – Tévutak

 

2010. október 15.
Mercurius
A gondolkozás mint vezető a létszemlélet kialakításában – A gondolkozás mint vezető a megvalósítás kezdetén – A Filozófia szerepe és jelentősége – Suprāratiōnālis és īnfrāratiōnālis tudati nívók – Mercurius világa – Merkuriális tévutak

 

A TUDATI FUNKCIÓK JELENTŐSÉGE A METAFIZIKAI TRADICIONALITÁS FUNKCIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSÉBEN

Irányelvek és megjegyzések, folytonos kitekintéssel az asztrológia szimbolisztikájára

(Last Exit, 2010. II. félév – Horváth Róberttel és Németh Norberttel közösen)

 

Korábbi előadásaimhoz hasonlóan a szellemi összefüggések több területét érintem ebben a sorozatban is, a teljesség igényével, ugyanekkor a teljesség igénye nélkül. Vagyis az  egyetlen Metafizikai Hagyomány jelenkorból indított tényleges megközelítéséhez szeretnék szempontokat és megjegyzéseket adni, ugyanekkor – az asztrológia kivételével – nem tartom feladatomnak az érintett területeket kimerítően tárgyalni.

Az asztrológiának – amellett, hogy összefüggéseibe a részletekig szeretnék tekinteni – most egy szimbolikus rendező-keret szerepet is szánok, hogy minden emberi életterület szóba kerülhessen a Szellemi Út præparātiōja szempontjából.

 

2010. szeptember 24.
A mágikus szolipszizmus – Sōl
A principiumok – Létszemléleti elvek és funkcionális élet – Világot átható megismerés, világot birtokba vevő megvalósítás – Az Ősakarat – A szolaritás mindenben, minden a szolaritásban – Célok és céltalanságok – Szoláris tévutak

 

 

2010. június 11.
A mágikus szolipszizmus

 

2010. május 21.
Metaphysica és Kosmologia
A spiritualitás elvi és funkcionális mibenléte – Megismerés és Megvalósítás – A 'Kosmos' és az 'Ember' viszonya – A Kosmologia helye és szerepe a szellemi megvalósításban – Ál- és ellenspirituális Kosmos-felfogások – A tudatfunkciók és a Megvalósítás

 

2010. április 30.
A tradicionális Astrologia
Az asztrológia, mint spirituális tudomány – Az asztrológia helye és szerepe a szellemi megvalósításban – Az asztrológia feltöltődése modern szemléleti elemekkel – A fogalmi gondolkozás érvénye és korlátai

 

2010. április 23.
Példahoroszkóp értékelése – II.
Az eddig megismert elemek és összefüggések alkalmazása az asztrológiai kifejtéstan elveinek megfelelően

 

2010. április 08.
Példahoroszkóp értékelése – I.
Az eddig megismert elemek és összefüggések alkalmazása az asztrológiai kifejtéstan elveinek megfelelően

 

2010. március 19.
A horoszkóp felállításának lépései
A csillagidő – A házcsúcsok kiszámítása – A bolygópozíciók meghatározása – Más jelentős vagy kevéssé jelentős tényezők meghatározása


2010. február 26.
Prognosztikai módszerek
A Primer Directio – A Secunder Directio – Más alapvető prognosztikai módszerek az asztrológiában – A születési idő pontosításának problémája

 

2010. január 15.
Az idő és forrása
Az idő princípiuma – Idő és időmérés – Az idő megjelenése az asztrológiai gyakorlatban – A prognosztikai eljárások alapelvei

2009. december 11.
Néhány speciális asztrológiai faktor
Antiscium-ok és Paralell-ek – Félívtávolsági pontok és szférikus középpontok – Különleges érzékenységű arab pontok – A módszertani gazdagítás szükségessége – Érvénytelen újítások az asztrológiában

 

2009. november 19.
Az asztrológia szimbolisztikája
Érzés és Értés – A szférikus szemlélet mint szimbólum – Az elemek háromszögei – A tengelykeresztek – Az aspectus-ok – Példahoroszkóp vizsgálata – A szám szakrális és profán megközelítése

 

2009. október 22.
Asztrológiai házrendszerek
A házrendszerek mibenléte – A házak kvalitatív alapkaraktere – Az egyes házrendszerek ismertetése – A házak horizontális és vertikális értékelése az asztrológiai gyakorlatban – Példahoroszkóp vizsgálata

 

2009. október 2.
Asztrológia és asztronómia
Csillagok – Bolygók – A Bolygóprincípiumok átfogó tárgyalása – Heliocentrikus, Geocentrikus és Topocentrikus Kosmos-szemlélet – Kentronok – Zodiákusok


TRADICIONÁLIS ASTROLOGIA
(Last Exit, 2009. II. félév, 2010. I. félév – Horváth Róberttel és Németh Norberttel közösen)

2009. szeptember 11.
A tradicionális astrologia
Kosmos, Tér, Idő – A princípiumok hierarchiája – Az Astrologia szakrális tudománya – Alapelvek és -módszerek az asztrológiában – Az Astronomia és az Astrologia viszonya – A Csillagászati alapismeretek szükségessége

 

 

2009. június 26.
Asztrológia és számok
A számok kvalitatív és kvantitatív arculata – A számok szerepe az asztrológiában

 

2009. június 5.
Az Asztrológiai kifejtéstan
Az asztrológiai kifejtéstan alapelemei – analízis és szintézis – asztrológiai és asztrológia-feletti célok

 

2009. május 15.
Bolygóprincípiumok és Aspectusok

 

2009. április 17.

A házak és jegyek megközelítése az alapvető princípiumok oldaláról

 

2009. március 27.
Házak és jegyek
Az asztrológiai házak és jegyek princípiumainak áttekintése – Tengelykeresztek és elemi háromszögek – A princípiumok manifesztációjának hierarchikus lehetőségei

 

2009. március 6.
A szférikus asztrológia
A Horoskopium tényezői – A koordináta-rendszerek és a kentronok részletesebb tárgyalása – A konvencionális rátekintési és megjelenítési módok gazdagításának szükségessége – Az általános gyakorlatban nem, vagy alig megjelenő horoszkóp-ábrázolási lehetőségek

 

A TRADICIONÁLIS ASZTROLÓGIA ALAPJAI
(Last Exit, 2009. I. félév – Horváth Róberttel és Németh Norberttel közösen)

2009. január 16.
Metaphysica és kosmologia
Az Astrologia mint spirituális tudomány – Az Astrologia helye és szerepe a szellemi megvalósításban – Az archaikus Astrologia és a modern ál-asztrológia elkülönítésének sokrétű feladata – Az asztrológia legfőbb princípiumai és princípium-szignatúrái (Csillagok, Bolygók, Kentronok, Házak, Állatövek)

 

 

2008. december 19.
Gondolkozás – művészet – mágia
A tudati funkciók aszkézise – A gondolkozás kiemelt kezdeti szerepe – Gondolkozás, érzés, akarat – A művészi attitűd szükségessége és szellemi lehetőségei – Elveszített, maradványként tapasztalt, "megízlelt" és birtokba vett szellemi fokozatok – Rítus és mágia – A tantrikus spiritualitásról

 

2008. november 28.
Politologia – politika
A metafizikai tradicionalitás centrális princípiumaiból következő politológiai elvek – A tradicionális birodalom, mint kosmos –A kali yuga emberének kozmikus állapota – Az ultrajobboldaliság és a szélsőjobboldaliság viszonya – A politikum szférája, mint rítus – A jelenkor lehetőségei

 

2008. november 7.
Közösség és individuum
A kollektívum mibenléte – A kollektívumhoz való szellemi viszonyulás – A kollektívumban való feloldódás többrétű veszélye – Az individualitás mibenléte – Az individuum kialakításának komplex feladata – Az individualizmus zsákutcája – Az, te, én

 

2008. október 17.
Reguláris és irreguláris spiritualitás
A regularitás értelmezése – Az irregularitás értelmezése – A regularitás veszélyei és lehetőségei – Az irregularitás veszélyei és lehetőségei – A tudati funkciók aszkézise, mint reguláris és mint irreguláris útszakasz

 

A TRADÍCIÓ ÖSVÉNYEI
(Last Exit, 2008. II. félév – Horváth Róberttel és Németh Norberttel közösen)

2008. szeptember 5.
A szellemi hagyományok és a szellemi út
Ősi és jelenkori szellemi tanítások – Érvényes és érvénytelen szellemi tanítások – "Távol" és "közel" – A szolipszizmus jelentősége és fokozatai – A tudati funkciók aszkézise – Az intenzitás adekvát fokozása, mint a transzmutáció módja – Egyetlen cél és egyetlen út

 

 

2008. július 4.
Az idő – Az idő tudománya
Az idő forrása és az idő kibontakozása – Az idő hierarchikus szintjei – A ciklusok és a ritmusok jelentősége – Az időmérés fokozatai és ezek megjelenése az asztrológiában – Az időfelettiség és az "időkből való kiesés" lehetőségei

 

2008. június 20.
Az asztrológia szimbolisztikája
Az asztrológiai elemtan bázisprincípiumai – Az elemek háromszögei – A tengelykeresztek – A szám szakrális és profán megközelítése – A bolygók és a tudatfunkciók – Az analógia törvénye – Egység és keveredettség a szellemi fok függvényében

 

2008. május 30.
Az asztrológia tényezői és módszerei
Csillagok, bolygók, kentronok, zodiákusok, házrendszerek és más princípium-szignatúrák – Az elemtan és a kifejtéstan alapelvei – Diagnosztikai és prognosztikai módszerek – Érvényes és érvénytelen asztrológiai "újítások" a modern korban – Adekvát és deviáns praxis

 

2008. március 28.
A tradicionális Astrologia
Az Astrologia mint spirituális tudomány – Az Astrologia helye és szerepe a szellemi megvalósításban – Az Astrologia feltöltődése modern szemléleti elemekkel – A fogalmi gondolkozás érvénye és korlátai – általában és az Astrologia megfelelő művelésében – Mit adhat a jelenkori tudomány az Astrologiának?

 

2008. február 29.
Az archaikus és a modern természetszemlélet
Az Archaikus Ember és a modern ember – Funkcionális és elvi kifordultság a modernitásban – A természetszemlélet fokozatos devalvációja – A modern "kosmologia" és a modern "természettudomány" ál- és ellenszellemi vonásai – A nyugat tudományában rejlő lehetőségek

 

A SZELLEMI ÚT KEZDETÉNEK BENSŐ LEHETŐSÉGEI A JELENKORBAN
(Last Exit, 2008. I. félév – Horváth Róberttel és Virág Lászlóval közösen)

2008. február 1.
Metaphysica és Kosmologia
A spiritualitás elvi és funkcionális mibenléte – Megismerés és Megvalósítás – A 'Kosmos' és az 'Ember' viszonya – A Kosmologia helye és szerepe a szellemi megvalósításban – A tudatfunkciók és a Megvalósítás – Ál- és ellenspirituális Kosmos-felfogások