Archívum 2019

Horváth Róbert

Előadások 2019-től

2021. szeptember 28.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus VIII.
Háromság a tradíciókban (püthagoreizmus-neoplatonizmus, taoizmus, buddhizmus, trika) • A Szentháromság filozófiai nézőpontból (Nyikolaj Losszkij) • A Szentháromság teológiai nézőpontból (Vladimir Lossky) • A Filioque-vita jelentésrétegei és értelme • A Szentháromság mint nagy misztérium (szolipszisztikus nézőpontból)

 

2020. november 3.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus VII.
Felemelkedő és alászálló krisztológia • Avatárák és mahávatárák • Visnu tíz nagy-avatárája • Az avatárák és a Mi Urunk, Jézus Krisztus problémája • A személy (proszópon/persona) mint Isten-fogalom és szekularizálódása

2020. szeptember 22.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus VI.
Az eddigi öt előadás áttekintése eddigi öt előadás áttekintése

 

2020. február 25.
Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus V.
Visszatekintés a mariológiára • Anyatudatosság és fiútudatosság a tibeti buddhizmusban és a bönben • Prakriti és purusa • Purusa és Jézus Krisztus • Adam Kadmón és Krisztus mint Egyetemes Ember

 

2020. január 28.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus IV.
A mariológia alapvető dogmatikai tézisei: istenszülő, mindenkor szűz, szeplőtelen, mennybe emelt • Egy szúfí rend, a maryamiyya principiális Szent Szűz-felfogásai • Mária és prakriti • A prakriti eltérő ind-hindú megközelítései • A kumárik kultusza és Szűz Mária

 

2019. november 28.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus III.
A római katolikus szentháromságtan történetének rövid áttekintése • Nem-valós hindú analógiák: megismerő, megismert, megismerés; szerető, szeretett, szeretés; Brahmá, Visnu, Siva; Apara-, Parápará- és Pará-sakti • Monarchianista (modalista) és szubordinacionista jellegzetességek • A trinitológia alapproblémája: önmagaság és önközlés; önmagára irányultság és önmagától eloldottság; önbirtoklás és önodaadás • A szaccsidánanda és a sakti-traja katolikus szemmel

 

2019. október 24.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus II.
Szentháromságtani összefüggések a római katolicizmus és a hindú hagyományok között • Trimúrti • „A hindú panteon” nemléte, a metafizikai koncepciók utólagossága • Sakti és Szentlélek • A három sakti (a maga történelmi kibontakozásának kontextusával)

 

2019. szeptember 26.

Összehasonlító teológia: hinduizmus és római katolicizmus I.
A teológia fogalma • Az összehasonlító teológia jelentősége (különbözősége más komparatív diszciplínáktól, többfélesége és módszertana) • A teológia fogalmának kiterjeszthetősége • Monoteizmus és politeizmus problémája • A nonteisztikus bölcseletek integrálhatósága • Egy bevezető jellegű példa a hinduizmus és római katolicizmus benső összefüggéseire és külső különbözőségére: szaccsidánanda

 

 

2019. június 13.

Srí Ramana Maharsi tanításai  VIII.

A tanítás további sajátosságai és különleges karakterisztikumai

Siva két oldala: oltalmazás és szigorúság • A teizmus elvetése • Transzgresszív, nem-védikus elemek • A nagy bölcs (mahá-risi) • Csend • Tekintet általi beavatás • Az „ön-gyilkosság”

 

2019. május 16.

Srí Ramana Maharsi tanításai VII.

Guénon, Osborne és a Maharsi

Srí Ramana megvalósítási módszerei (összegzés) • Kiemelkedő tanítványok (Rámia, Ganapati Muni, Muruganár, Szádhu Óm és mások) • René Guénon véleményei a Maharsiról • Arthur Osborne (1906–1970)

 

2019. március 21.

Srí Ramana Maharsi tanításai VI.

Az önkutatás (átmavicsára) módszere és Szádhu Óm

Kiegészítések a Maharsi megvalósítással kapcsolatos, korábban tárgyalt tanításaihoz • Az átmavicsára mint legfontosabb módszer (ami minden más metódus célja a Bhagaván szerint) • Srí Szádhu Óm (1922–1985) • Az átmavicsára részletes ismertetése

 

2019. február 21.

Srí Ramana Maharsi tanításai V.

A tudatosság három állapotára (ébrenlét, álom, mélyalvás) vonatkozó tanítások (avaszthá-traja)

Az éber, az álmodó és a mélyalvási létállapot tradicionális leírásai • Az önvaló négy negyedének (csaturátmapáda) tana az Upanisadokban • A három létállapottól való mentesség elve és a három létállapot „közös nevezője” • A negyedik (turíja), melyet olykor a negyediken túlinak (turíjátitá) neveznek • Az ébrenlét és az álom (dzságrat-szvapna), az ébrenlét és a mélyalvás (dzságrat-szusupti) összekapcsolásának értelme Bhagavánnál (más indiai forrásokkal összevetve)

 

2019. január 24.

Srí Ramana Maharsi tanításai IV.

A megvalósítás (tapasz, szádhana, bhávana) módszereire és a megszabadulásra (móksa, mukti) vonatkozó tanítások
Az előző három előadás és a megvalósítás • Bhagaván és jóga (Vicsára szangraham) • Bhagaván és a tradicionális utak (Upadésa száram) • A megvalósításra és a megszabadulásra vonatkozó „végső” tanítások

Nyomtatás